Medveten Närvaro

MEDVETEN NÄRVARO

Medveten närvaro (Mindfulness) är en gammal buddhistisk metod, samma filosofi återfinns i taoismen, yoga och i de nordamerikanska indianernas filosofi. Det är en filosofi som går ut på att iaktta vem man är, hur man ser på världen och att ha kontakt med nuet. Det handlar om att lära sig att uppmärksamma nuet. Medveten närvaro används allt mer som ett inslag i psykoterapi och är en beprövad metod som kan hjälpa dig att ta kontroll över negativa, destruktiva tankar och känslor!

Jag har lång klinisk erfarenhet att arbeta med Medveten Närvaro. Mitt fokus för medveten närvaro, är att använda det som en färdighet i livet. Det betyder för mig att jag vill lära människor att öka graden av uppmärksamhet på sig själv; sina känslor, tankar, upplevelser, sitt agerande och sitt medkännande i vardagen. Det handlar inte om att uppleva något fantastiskt, utan uppleva stunden precis som den är. Jag lägger inte så stort fokus på medveten närvaro i stillhet. Övningar i stillhet är ett medel som helgar målet. Tack vare övningar kan vi i vår vardag öka vår förmåga att vara mer delaktiga och uppmärksamma, där har jag mitt fokus. Genom att öva sig på att observera, beskriva, delta och inta ett icke värderande förhållningssätt kan vi bli mer medvetna om oss själva. Detta kan främja ett effektivt handlade, minska stress och leda till att vi kan handskas med livet.