Vad är KBT?

KBT betyder Kognitiv Beteendeterapi och är en terapiform som är strukturerad och målinriktad och riktar sig till flera olika problemområden. KBT menar att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra och kan förklara varför vi får olika problem. KBT utgår ifrån att vi kan påverka dessa och på så sätt må bättre. I kognitiv beteendeterapi, KBT, fokuserar vi på samspelet mellan individen och omgivning.

Karakteristiskt för KBT är att vi är intresserad av problemlösning, oftast väljer vi ett här och nu perspektiv, men ibland behöver vi kartlägga hur en persons historia/bakgrund har bidragit till problemet. Men med fokus på att se hur det påverkar nuet.

Arbetssättet utgår ifrån att vi samlar tillräckligt med bakgrundsinformation för att förstå ett problem, ibland krävs det enbart en kortfattad beskrivning ibland en längre, allt beroende på problemets karaktär. En KBT terapeut är en aktiv terapeut, hen har strukturerade samtal, formulerar alltid målsättningar tillsammans med sin klient och arbetar alltid med hemuppgifter. Meningen med en KBT terapi är att få redskap att hantera sina problem, där fyller hemuppgifter en viktig funktion. En KBT terapi är alltid ett samarbete mellan terapeut och klient.

KBT används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångestproblem av olika slag, missbruk, stresshantering och samlevnadsproblem. Men även som stöd vid vissa fysiska problem för förbättrad  hälsa. IMG_0428